Sociale dienst (ISD BOL)

Sociale dienst (ISD BOL)

De intergemeentelijke sociale dienst (ISD BOL) voert voor de gemeenten Onderbanken, Brunssum en Landgraaf de Wet werk en bijstand uit. ISD BOL begeleidt mensen naar duurzame arbeid, verstrekt uitkeringen en geeft zorg en begeleiding.

ISD BOL heeft als belangrijke taak er mét u voor te zorgen dat u zelf in uw onderhoud kunt voorzien. Dat betekent dat de dienst u kan helpen bij het vinden van werk, als u uw werk bent kwijtgeraakt of als u nog nooit hebt gewerkt. Daarnaast zorgt de dienst voor een (aanvullende) uitkering als u over onvoldoende inkomen beschikt om de noodzakelijke kosten van levensonderhoud te kunnen betalen. Ook als u extra kosten hebt vanwege bijzondere omstandigheden kunt u aankloppen bij de dienst. U kunt dan wellicht in aanmerking komen voor Bijzondere bijstand, Categoriale bijstand 65+, Langdurigheidstoeslag of een van de andere minimaregelingen.

ISD BOL voert de volgende wetten en regelingen uit:

  • De Wet werk en bijstand (WWB)
  • De Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Ioaw)
  • Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen (Ioaz)
  • Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen (Bbz)
  • De Wet Kinderopvang (WK)

Meer informatie over ISD BOL vindt u op de website www.isdbol.nl ».

Actueel

Wat betekent de Participatiewet als u nog Wajong wilt aanvragen? Kijk op de website van het UWV:
http://www.uwv.nl/Particulieren/themadossiers/participatiewet/ »

Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten 2015
www.onderbanken.nl/nieuws-en-bekendmakingen/nieuwsberichten/tegemoetkoming-chronisch-zieken-en-gehandicapten-2015.html