Awacs

Awacs

Sinds 1982 is in de Duitse gemeente Geilenkirchen een NAVO-vliegbasis operationeel waar AWACS-toestellen zijn gestationeerd. Vanaf deze vliegbasis vertrekken en landen AWACS-vliegtuigen met verouderde motoren. De vliegtuigen zorgen voor een hoge geluidsbelasting en uitstoot. Vanaf de bekendmaking van de reactivering van de basis spant de gemeente zich in om de negatieve gevolgen van de vliegbasis te verminderen.

Commissie AWACS Limburg

De afgelopen 25 jaar heeft de gemeente zowel gebruik gemaakt van juridische mogelijkheden als druk uitgeoefend op politiek-bestuurlijk vlak. De gemeente maakt onder andere deel uit van de Commissie AWACS Limburg. De commissie adviseert over de milieusituatie rondom de vliegbasis Geilenkirchen. In de Commissie zitten vertegenwoordigers van de gemeenten Onderbanken, Brunssum en Schinnen, de AWACS-basis, de ministeries van VROM en Defensie en de Provincie Limburg. Ook inwoners van Onderbanken en Brunssum zijn in de commissie vertegenwoordigd. De Commissie vergadert een aantal keren per jaar afwisselend in Onderbanken en Brunssum. De vergaderingen  zijn openbaar.

Negatieve gevolgen vliegbasis

 • Geluidsbelasting
  De AWACS-vliegtuigen zorgen voor een hoge geluidsbelasting. De geluidsbelasting wordt sinds eind 2007 in kaart gebracht door het bedrijf Geluidsnet, in opdracht van Onderbanken en Brunssum. Daartoe zijn  in eerste instantie 13 meetpunten ingericht, 10 in Onderbanken en 3 in Brunssum. In 2011 is het geluidsmeetnet uitgebreid met 3 meetpunten in Schinnen en is het aantal meetpunten in Onderbanken teruggebracht naar 4 stuks. Op de website www.geluidsnet.nl » kunt u de metingen volgen. Als u hinder ondervindt van vliegverkeer kunt u bellen met het Klachten Informatie Centrum Luchtverkeer, telefoon: (043) 365 20 20.
  De Awacs basis zelf is bereikbaar via: 0049- 1512 7600 111
 • Gezondheidsrisico’s
  Door de geluids- en stankoverlast van de AWACS staat de leefbaarheid in de gemeente Onderbanken onder druk en kunnen gezondheidsrisico’s niet worden uitgesloten. In 2010 concludeerde de GGD dat zich ernstige geluidshinder en mogelijk ook cardiovasculaire effecten (hartinfarct en verhoogde bloeddruk) kunnen voordoen als gevolg van de door AWACS-toestellen geproduceerde geluidsniveaus. De gemeenten Onderbanken en Brunssum hebben het rapport van de GGD onder de aandacht gebracht van Provincie Limburg, de ministeries van VROM en Defensie, de Tweede Kamer en de AWACS-commissie en hen verzocht om een vervolgonderzoek. Dit wordt uitgevoerd door het RIVM.
 • Bomenkap
  In 2005 besloot minister Dekker (VROM) een grootschalige bomenkap toe te staan in de Schinveldse bossen. De Raad van State verwees dit zogenaamde NIMBY-besluit naar de prullenbak, onder meer omdat het onzorgvuldig was voorbereid en niet deugdelijk gemotiveerd. De gemeente Onderbanken diende vervolgens een verzoek om schadevergoeding in. De staatssecretaris en de gemeente hebben daarover in 2011 overeenstemming bereikt.