Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

Home > Wonen, werken en leven > Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Een Verklaring omtrent het Gedrag (VOG) heeft u onder andere nodig voor het verkrijgen van een stage- of arbeidsovereenkomst of bij emigratie.

De verklaring kunt u persoonlijk, maar ook met een machtiging aanvragen in de gemeente waar u bent ingeschreven. U dient daarvoor in ieder geval een geldig legitimatiebewijs mee te nemen.

Indien u niet meer in Nederland bent ingeschreven dient u de verklaring aan te vragen in de gemeente waar u het laatst gewoond heeft.

De werkgever moet het aanvraagformulier downloaden via het internetadres van het Ministerie van Justitie (www.justitie.nl). De werkgever en de aanvrager dienen het formulier vervolgens volledig in te vullen.

Indien de aanvraag compleet is ingevuld stuurt de afdeling Burgerzaken deze door naar het COVOG. De verklaring wordt vervolgens rechtstreeks aan u toegezonden na 2 tot 4 weken.

Indien u de VOG nodig heeft voor een werkrelatie in het buitenland, een visum of voor emigratie gelden aanvullende eisen.

U kunt voor nadere informatie bellen met de afdeling Burgerzaken onder nr. 045-5278787.

Nadere informatie kunt u ook krijgen via internet op www.justitie.nl.

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Justis, de screeningsautoriteit van het ministerie van Veiligheid en Justitie, screent (rechts)personen die een VOG aanvragen en geeft de VOG's af.

Een VOG kan worden afgegeven aan natuurlijke personen (mensen) en aan rechtspersonen (bedrijven/organisaties).

Als iemand een VOG aanvraagt, doet Justis onderzoek naar het justitiële verleden van een natuurlijk persoon (NP) of rechtspersoon (RP). Om een baan te kunnen krijgen is het in veel gevallen nodig om een VOG te kunnen overleggen. Voor sommige branches is dit zelfs (wettelijk) verplicht.

U krijgt in ieder geval een VOG als u geen strafbaar feit heeft gepleegd dat relevant is voor de betreffende functie.

Gratis VOG voor vrijwilligers

Vanaf 1 januari 2015 kan een grotere groep vrijwilligers, als hun vrijwilligersorganisatie aan bepaalde voorwaarden voldoet, aanspraak maken op een gratis VOG.  Meer informatie hierover vindt u op de website van Justis, de screeningsautoriteit van de overheid.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Een VOG is verplicht voor onderwijzers, taxichauffeurs en personen die werken in de gastouderopvang. In andere gevallen kunt u ook een VOG nodig hebben. Bijvoorbeeld voor het krijgen van een baan of als u als vrijwilliger gaat werken. Ook als u een visum aanvraagt of voor bepaalde registraties (lidmaatschap/inschrijvingen) hebt u soms een VOG nodig. Soms heeft u een VOG nodig terwijl u ingeschreven en woonachtig bent in het buitenland

Een bedrijf, stichting of vereniging kan een VOG voor rechtspersonen aanvragen. Bent u zzp'er en hebt u een VOG nodig? Dan moet u geen VOG RP aanvragen, maar een VOG voor natuurlijke personen.

Justis, de screeningsautoriteit van de overheid, behandelt alle aanvragen voor een VOG. Zij onderzoekt of u strafbare feiten hebt gepleegd. Zo nee, dan krijgt u de VOG. Is dit wel het geval? Dan bekijkt  Justis of deze feiten relevant zijn voor het doel waarvoor u de VOG aanvraagt.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

 1. U moet de aanvraag persoonlijk indienen in de gemeente waar u staat ingeschreven in de Gemeentelijke BasisAdministratie (GBA). Op de aanvraag dient u uw persoonlijke gegevens te vermelden en een omschrijving van het doel waarvoor de afgifte van de verklaring nodig is.
 2. Als u de verklaring aanvraagt in verband met het aannemen van een functie, dan moet u een verklaring van de (toekomstige) werkgever overleggen. Uit de verklaring moet blijken wat de aard van de werkzaamheden is of wat het doel van het verzoek is. Een nauwkeurige doelomschrijving is voor de gemeente van belang omdat dit bepalend kan zijn voor de afgifte of weigering van de gevraagde verklaring. Vooraf betalen.
 3. Na het indienen van uw verzoek verzendt de gemeente uw aanvraag naar het register van de justitiële documentatiedienst.
 4. Het uittreksel uit het register van de justitiële documentatiedienst wordt aan u toe gezonden door het Ministerie van justitie. 
 5. Als u in het register van de justitiële documentatiedienst voorkomt, vraagt de gemeente een uittreksel uit het politieregister op.
 6. Als de gemeente op basis van deze gegevens niet kan beslissen de verklaring af te geven, kan zij inlichtingen inwinnen bij de plaatselijke reclasseringsvereniging en/of bij de bijzondere commissie VOG van het ministerie van Justitie.
 7. De gemeente brengt u schriftelijk op de hoogte van de gevolgde procedures.
 8. Indien de gemeente weigert de verklaring af te geven, krijgt u hiervan schriftelijk bericht. Tegen deze weigering kunt u in beroep gaan bij de arrondissementsrechtbank van het rechtsgebied waarbinnen uw gemeente ligt.
U vindt hier informatie over: "Wat kost het?"

Wat kost het?

Kosten vanaf 01-01-2018 bedragen € 41,35.

U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

 • VOG Natuurlijke personen: binnen 4 weken na ontvangst van uw aanvraag krijgt u bericht.
 • VOG Rechtspersonen: binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag krijgt u bericht.
 • VOG gastouderopvang: binnen 4 weken na ontvangst van uw aanvraag krijgt u bericht.
U vindt hier informatie over: "Aanvullende informatie"

Aanvullende informatie

Bedrijven die zijn aangesloten op eHerkenning kunnen het elektronisch aanvraagproces voor een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voor een (nieuwe) medewerker digitaal regelen.

Meer informatie over de VOG vindt u op de website van Justis.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik meenemen?"

Wat moet ik meenemen?

 • het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier
 • alle documenten die u moet bijvoegen volgens het aanvraagformulier
 • een geldig identiteitsbewijs (of een kopie hiervan als u een Aanvraag VOG RP indient)

Dient u de aanvraag online in? Dan hebt u ook het volgende nodig:

 • e-mailadres
 • DigiD
 • uw gegevens om te internetbankieren

Machtiging

Hebt u iemand schriftelijk gemachtigd om de VOG namens u aan te vragen? Dan heeft deze persoon de volgende documenten nodig:

 • het ingevulde aanvraagformulier met alle gevraagde documenten
 • een machtigingsbrief
 • kopie van uw identiteitsbewijs
 • het identiteitsbewijs van de gemachtigde

Emigratie, visum of buitenlandse werkvergunning

Gaat u emigreren of vraagt u een visum of buitenlandse werkvergunning aan? Zorg dan voor een officieel document van de ambassade, het consulaat of de werkgever. In dit document moeten alle gegevens staan die op het aanvraagformulier worden gevraagd.

Stuur door aan een vriend

De e-mail adressen worden niet openbaar gemaakt en worden alleen gebruikt voor het versturen van productinformatie naar de ontvanger.

Velden met een * zijn verplichte velden.