Sociaal Team Onderbanken

HOME  |  Sociaal Team Onderbanken

Sociaal Team Onderbanken

Waar kunt u terecht met uw hulpvraag?

Als u een vraag heeft over zorg, jeugdhulp of werk kunt u contact opnemen met de gemeente Onderbanken via het algemene telefoonnummer 045-5278787.
Ook kunt u naar het spreekuur komen (bezoekadres: Kloosterlaan 7 te Schinveld) op maandag en donderdag van 9.00 uur tot 12.00 uur.

Wie staat u te woord?

Een medewerker staat voor u klaar om algemene vragen te beantwoorden.
Gaat uw vraag om ondersteuning of over maatwerkvoorzieningen dan wordt uw vraag behandeld door de meer gespecialiseerde collega, de zelfredzaamheidscoach.

Sociaal Team Onderbanken

Als het gaat om specialistische voorzieningen of complexe ondersteuningsvragen betreffende Wmo en jeugdhulp of pgb dan neemt de zelfredzaamheidscoach contact met u op. In overleg met u, leggen zij uw ondersteuningsvraag voor aan het Sociaal Team Onderbanken. In het Sociaal Team zijn vertegenwoordigd: de gemeente, het Centrum voor Maatschappelijk Werk en Welzijnswerk (CMWW), de ouderenadviseur van het CMWW, het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), Intergemeentelijke sociale dienst Brunssum, Onderbanken en Landgraaf (ISDBOL), MEE en de Zichtbare Schakel (wijkverpleegkundige Meander).

Onafhankelijke cliëntondersteuning

U kunt zich tijdens het gesprek met de gemeente of met de medewerker van het Sociaal Team – gratis - laten bijstaan door een cliëntondersteuner uit eigen kring of van het CMWW-Onderbanken. In de Wmo is geregeld dat de cliëntondersteuning onafhankelijk is. Dit betekent dat uw belang voor de cliëntondersteuner altijd uitgangspunt is.

Meer zelf doen

In alle gevallen bekijken we wat u zelf nog kunt eventueel met behulp van anderen.

In plaats van "recht hebben" op een voorziening doen wij steeds meer een beroep op uw eigen kracht. Wat kunt u zelf? Als u zich meldt met een hulpvraag voor u zelf of een familielid, of als een indicatie afloopt, bekijken we samen wat u zelf kan oplossen -  met eigen inzet of middelen -  en wat familie, vrienden en/of buren kunnen doen om te helpen. Dit gesprek resulteert in een ondersteuningsplan dat we samen opstellen en ondertekenen. Het Ondersteuningsplan kunt u downloaden van deze website. In dat plan formuleren we concrete doelen. U kunt ook zelf een Persoonlijk Plan opstellen.

Hoe maakt u uw hulpvraag kenbaar bij de gemeente?

U kunt bellen met een medewerker van de gemeente. U kunt ook een Meldingsformulier opsturen. Hiermee kunt u een hulpvraag voor uzelf of voor een ander melden bij de gemeente Onderbanken. Na ontvangst van de melding, nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.
Wij maken een afspraak om uw hulpvraag bij u thuis te bespreken. U mag zelf vóór of tijdens het huisbezoek een persoonlijk plan opstellen. Daarin beschrijft u hoe u denkt uw vraag op te lossen.

Tijdens het huisbezoek bekijken we of u op eigen kracht en met eigen middelen uw hulpvraag/probleem kunt oplossen. Als dat niet kan, bespreken we samen welke maatwerkvoorziening nodig is (bijvoorbeeld hulp bij het huishouden, vervoer, individuele of groepsbegeleiding). Dit beschrijven we in een Ondersteuningsplan. Dit plan dienen u en de gemeente Onderbanken te ondertekenen.

Hoe gaat het Sociaal Team Onderbanken om met mijn privacy?

De gemeente is verantwoordelijk voor uw privacy en moet zorgvuldig omgaan met uw gegevens. In de wet staat dat de gemeente uw gegevens alleen aan anderen mag verstrekken, wanneer u hiervoor toestemming geeft. De gemeente kan u dus om die toestemming vragen.

In het privacyprotocol ‘Privacyregeling Sociaal Team Onderbanken’ leest u hoe de gemeente en alle betrokken partners om moeten gaan met uw persoonsgegevens.

Top