Participatiewet

HOME  |  Participatiewet

Participatiewet

Met de Participatiewet wil het kabinet bereiken dat zoveel mogelijk mensen deelnemen (participeren) in de samenleving. De overheid heeft daarom afspraken gemaakt met werkgevers om meer mensen aan het werk te helpen en dus meer banen te creëren. De Participatiewet biedt kansen voor mensen die op zoek zijn naar werk. In de Participatiewet is de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en de Wet werk en bijstand (Wwb) samengevoegd. Er is dus één regeling voor iedereen die in staat is om te werken. Er blijft een sociaal vangnet in de vorm van een bijstandsuitkering. De Participatiewet moet wel voorkomen dat mensen in dit vangnet blijven. In de Beleidskader Arbeidsmarktbeleid Parkstad Limburg 2016-2020 leest u hoe de gemeente Onderbanken binnen de samenwerking op Parkstadniveau vorm geeft aan de participatiewet.

Iedereen die op 31 december 2014 bijstand ontving en daar ook in 2015 recht op heeft, en alle nieuwe bijstandaanvragers krijgen met de Participatiewet te maken. In de Participatiewet komen nieuwe termen, maatregelen en voorzieningen op het gebied van werk en inkomen samen, zoals:

  • de tegenprestatie
  • strengere maatregelen bij het niet nakomen van arbeidsverplichtingen
  • kindgebonden budget
  • kostendelersnorm

Concrete informatie hierover vindt u op de website van ISD-BOL ».

Veelgestelde vragen en antwoorden Participatiewet

Top