Jeugdhulp

HOME  |  Jeugdhulp

Jeugdhulp

Nederlandse kinderen zijn de gelukkigste van Europa. Met 95 procent van onze kinderen gaat het goed. Helaas groeit een deel van onze jeugd niet ‘vanzelf’ op. Deze kinderen hebben hulp, zorg of ondersteuning nodig. Het huidige jeugdstelsel schoot in het verleden hierin soms tekort. Belangrijke knelpunten waren de versnipperde manier van werken (veel verschillende instanties, meerdere aanspreekpunten) en de grote druk op gespecialiseerde zorg (problemen worden niet vroegtijdig gesignaleerd, maar pas in een later stadium wanneer specialistische zorg nodig is). Door de bestuurlijke verantwoordelijkheid en de financiën voor de meeste jeugdhulp in één hand te leggen - die van gemeenten - worden deze knelpunten vanaf 2015 aangepakt.

De Jeugdwet is per 2015 van kracht geworden. De Jeugdwet vervangt niet alleen de huidige 'Wet op de jeugdzorg', maar ook de verschillende andere onderdelen van de jeugdzorg die onder de Zorgverzekeringswet (geestelijke gezondheidszorg voor jongeren) en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (zorg voor licht verstandelijk beperkte jeugd) vielen. Ook de jeugdbescherming en jeugdreclassering maken er onderdeel van uit. In het nieuwe jeugdstelsel is de gemeente verantwoordelijk voor alle jeugdhulp. Dat betekent alle hulp, zorg en ondersteuning voor kinderen, jongeren en hun opvoeders. Een deel van de taken had de gemeente al, een deel neemt de gemeente over van het Rijk, provincie en zorgverzekeraars.

Vanaf 2015 verzorgen gemeenten:

  • alle vormen van jeugdhulp, inclusief specialistische hulp, zoals jeugd-vb (jongeren met een verstandelijke beperking), jeugd-ggz (geestelijke gezondheidszorg voor jeugd) en jeugdzorgPlus (gesloten jeugdzorg);
  • de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen;
  • de uitvoering van de jeugdreclassering;
  • advies en verwerking van meldingen over huiselijk geweld en kindermishandeling. Het Advies en Meldpunt Kindermishandeling is in 2015 georganiseerd samen met het Steunpunt Huiselijk Geweld in Veilig thuis.

Hoe de gemeente Onderbanken deze zaken vorm geeft, leest u in het Beleidsplan Jeugdhulp Onderbanken.

Wat zijn de voordelen?

De nieuwe wet biedt kansen om ons jeugdstelsel in te richten volgens het principe 1-gezin, 1-plan, 1-regisseur. Het uitgangspunt is de zorg dichter bij de kinderen en hun opvoeders te organiseren. Hulpverleners werken samen rond gezinnen. Zij doen een beroep op de eigen kracht en op het sociale netwerk van kinderen en hun ouders. De nadruk komt te liggen op preventie. Daar zijn kinderen en gezinnen bij gebaat en tegelijk kost het de overheid minder geld. We geven hulp waar kan en zorg waar moet.

Bereikbaarheidsgegevens

Spoedeisende Hulp Jeugdzorg

In zeer dringende situaties kunt u een beroep doen op de spoedeisende hulp jeugdzorg (SEH). Deze spoedeisende hulp is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar.

  • maandag tot en met vrijdag van 8.30 - 17.00 uur via de bereikbaarheidsdienst SEH Jeugdzorg Onderbanken: telefoonnummer 06-52855905.
  • maandag tot en met vrijdag van 17.00 uur tot 8.30 uur en in het weekend via Team Spoedeisende Hulp: telefoonnummer 088 0072990.

Andere vormen van Jeugdhulp

Voor alle andere vormen van jeugdhulp kunt u zich wenden tot de gemeente Onderbanken, Kloosterlaan 7 te Schinveld:

  • Inloopspreekuur op maandag en donderdag van 9.00 tot 12.00 uur.
  • Op afspraak: telefoonnummer 045-5278787

Voor informatie en advies kunt u zich wenden tot het Centrum voor Jeugd en Gezin Onderbanken, A ge Water 20a te Schinveld:

  • Inloopspreekuur: woensdag van 13.00 tot 14.00 uur.
  • Op afspraak: telefoonnummer 045-5253737.

Vertrouwenspersoon AKJ (Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg)

De vertrouwenspersoon van het AKJ is er voor alle cliënten met een Jeugdwet indicatie. Kinderen én hun ouders/verzorgers kunnen een beroep doen op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon werkt voor een aparte stichting, het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) en is niet in dienst is van de gemeente of een jeugdzorginstelling.  Lees verder

Cliënten belangenbehartiging CliC

In Limburg behartigt CliC de belangen van cliënten en hun ouders in de jeugdhulp. Als partner voor de Limburgse jeugdhulp laat CliC zo iedereen in de keten profiteren van haar kennis en netwerk. Voor, door en met cliënten werkt CliC (Cliënt Centraal) aan kwaliteit van jeugdhulp.  Lees verder

Veelgestelde vragen en antwoorden Jeugdhulp

Top